Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Phòng Quản Lý Chất Lượng và Công Tác Xã Hội1. Tổ chức nhân sự
    Tổng số 05 cán bộ viên chức, trong đó: 01 Trưởng phòng, 01 Phó Trưởng phòng, và 03 Chuyên viên.

2. Sơ đồ tổ chức
    TRƯỞNG PHÒNG: ThS.BS. Võ Hoàng Nghĩa
    PHÓ TRƯỞNG PHÒNG: ThS. Nguyễn Thị Hồng Nga
    CHUYÊN VIÊN:
         + CN. Bùi Văn Vĩnh
         + CN. Phan Bảo Ngọc Trinh
         + CN. Nguyễn Phương Thảo

3. Nhiệm vụ
    3.1. Lĩnh vực quản lý chất lượng bệnh viện
         - Cung cấp công cụ đánh giá thực trạng chất lượng bệnh viện.
         - Hỗ trợ cho các bệnh viện xác định được đang ở mức chất lượng nào để tiến hành các hoạt động can thiệp nâng cao chất lượng bệnh viện.
         - Định hướng cho bệnh viện xác định vấn đề ưu tiên để cải tiến chất lượng.
         - Cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học cho việc xếp loại chất lượng bệnh viện, khen thưởng và thi đua.
         - Cung cấp tư liệu, căn cứ khoa học cho đầu tư, phát triển, quy hoạch bệnh viện.
         - Khảo sát sự hài lòng của Người bệnh, Cán bộ, viên chức và người lao động đang công tác tại Bệnh viện.
         - Quản lý, tiếp nhận sinh viên tình nguyện.
         - Tiếp nhận và thực hiện các hợp đồng khám sức khỏe đoàn.

    3.2. Lĩnh vực công tác xã hội
         - Hỗ trợ, tư vấn giải quyết các vấn đề về công tác xã hội cho người bệnh và người nhà người bệnh trong quá trình khám bệnh, chữa bệnh.
         - Thông tin, truyền thông và phổ biến, giáo dục pháp luật.
         - Vận động, tiếp nhận tài trợ từ các tổ và chức cá nhân để giúp đỡ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
         - Hỗ trợ nhân viên y tế.
         - Đào tạo, bồi dưỡng.
         - Tổ chức đội ngũ cộng tác viên làm công tác xã hội của bệnh viện.
         - Tổ chức các hoạt động từ thiện, công tác xã hội của bệnh viện tại cộng đồng.
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ