Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ
CHUYÊN MỤC: TUYỂN DỤNG
Tạm dừng kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019
          Thông báo số 180 về việc tạm dừng kỳ thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
Thông báo số 123/TB-ĐHYDCT về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức
 
Thông báo số 123/TB-ĐHYDCT về việc triệu tập thí sinh dự thi tuyển viên chức (vòng 1) của Bệnh viện Trường ĐHYDCT đợt 1 năm 2019

Thông báo niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 của Bệnh viện trường
 
             Thông báo niêm yết danh sách ứng viên đủ điều kiện dự thi tuyển viên chức đợt 1 năm 2019 của Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Thông báo về việc thay đổi thời gian tổ chức thi và nội dung thi tuyển dụng viên chức
 
            Thông báo số 1713/ĐHYDCT về việc thay đổi thời gian tổ chức thi và nội dung thi tuyển dụng viên chức Bệnh viện Trường ĐHYDCT

Thông báo về việc tuyển dụng viên chức cho Bệnh viện Trường ĐHYDCT năm 2018
 
Thông báo số 1598/ĐHYDCT-TCCB về việc tuyển dụng viên chức cho Bệnh viện Trường ĐHYDCT năm 2018

Bệnh viện trường Đại học Y dược Cần Thơ